Επικοινωνία

Οι όροι χρήσης που διέπουν την χρηση της ιστοσελίδα

Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους χρήσης προσεκτικά!

Η επίσκεψη σε αυτή την ιστοσελίδα προϋποθέτει την άνευ όρων αποδοχή από μέρους σας των όρων χρήσης.

Γενικά

Ο διαδικτυακός τόπος  έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει, διαμορφώσει ή να διακόψει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό γνώρισμα της περιοχής, χωρίς περιορισμό, του περιεχομένου και των ωρών διαθεσιμότητάς του.

Περιορισμός Ευθύνης

Α. Συμφωνείτε ρητώς ότι η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται υπ’ ευθύνη του χρήστη. Οποιοσδήποτε από τους αντίστοιχους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές δεν εγγυώνται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας θα είναι αδιάκοπη ή ακριβής, ούτε εγγυώνται για τα αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν από την χρήση της ιστοσελίδας ή την αξιοπιστία οποιονδήποτε πληροφοριών, υπηρεσίας ή εμπορευμάτων που παρέχονται μέσω αυτής.

Β. Αυτή η αποκήρυξη της ευθύνης ισχύει για οποιεσδήποτε ζημιές που προκαλούνται από οποιαδήποτε αποτυχία απόδοσης λάθους, παράληψης, ανακρίβειας , διακοπής, διαγραφής ατέλειας, καθυστέρησης στη λειτουργία ή μετάδοση ιού υπολογιστών, αποτυχίας γραμμών επικοινωνίας, κλοπής ή καταστροφής ή αναρμόδιας πρόσβασης, αλλαγής, ή χρήσης αυτής της περιοχής, είτε για παραβίαση σύμβασης, επιβλαβούς συμπεριφοράς (συμπεριλαμβανομένης ρητής υπαιτιότητας), αμέλειας είτε κάτω από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Γ. Σε καμία περίπτωση  οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που συμμετέχει στη δημιουργία, παραγωγή ή διανομή της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτή, δεν είναι υπεύθυνος σε οποιαδήποτε περίπτωση σε αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αμέλειας του) ή κάτω από οποιαδήποτε νομική θεωρία (συμπεριλαμβανομένης της ρητής υπαιτιότητας) για οποιεσδήποτε ζημιές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των άμεσων, έμμεσων, τυχαίων, ειδικών, ποινικών, επακόλουθων ή παρόμοιων ζημιών , συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των χαμένων κερδών ή εισοδημάτων, απώλεια χρήσης ή παρόμοια οικονομική απώλεια, που προκύπτουν από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης της ιστοσελίδας. Με το παρόν έγγραφο αναγνωρίζετε ότι οι διατάξεις αυτού του τμήματος θα ισχύσουν για τη χρήση και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Ο εφαρμόσιμος νόμος μπορεί να μην επιτρέψει τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της ευθύνης ή των τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών, έτσι ο ανωτέρω περιορισμός ή ο αποκλεισμός μπορεί να μην ισχύσει για εσάς. Σε καμιά περίπτωση η ευθύνη για ολικές ζημιές, απώλειες και αιτίες δράσης είτε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας του χρήστη) ή κάτω από οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία (συμπεριλαμβανομένης της ρητής υπαιτιότητας) δεν θα ξεπερνά το ποσό που καταβάλλεται από εσάς, αν υπάρχει, για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

Περιορισμοί Χρήσης

Α. Η ιστοσελίδα περιέχει υλικό, εμπορικά σήματα και άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, κειμένου, λογισμικού, φωτογραφιών ,το οποίο προστατεύεται από το σχετικό νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η τροποποίηση, δημοσίευση, διαβίβαση, επίδειξη, συμμετοχή στην μεταφορά ή πώληση, η δημιουργία των παράγωγων εργασιών, η εκμετάλλευση από καμία άποψη οποιουδήποτε μέρους από τον περιεχόμενο αυτής της περιοχής, γενικά ή εν μέρει. Βάσει του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, καμία αντιγραφή, ανακατανομή, αναμετάδοση, δημοσίευση ή εμπορική εκμετάλλευση του μεταφορτωμένου υλικού δεν θα επιτραπούν χωρίς τη σαφή γραπτή άδεια . Σε περίπτωση οποιασδήποτε επιτρεπόμενης αντιγραφής, η ανακατανομής ή αναδημοσίευσης υλικού, καμία αλλαγή ή διαγραφή της απόδοσης συντακτών, ή τροποποίηση εμπορικών σημάτων ή σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων θα γίνει. Ο χρήστης δεν αποκτά κανένα δικαιώματα ιδιοκτησίας με την αντιγραφή αρχείων στον προσωπικό του υπολογιστή.

Αξιοπιστία καταλόγων

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και τη αξιοπιστία του περιεχομένου του καταλόγου, ούτε και για τον χώρο και τον χρόνο παράδοσης των αγαθών. Οποιαδήποτε ευθύνη που θα προκύψει από την χρήση της ιστοσελίδας δεν βαρύνει το κατάστημα και την ιδιοκτήτρια εταιρεία.

Τροποποίηση Όρων

Η ιστοσελίδα έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις διατάξεις που εφαρμόζονται στη χρήση της ιστοσελίδας, ή οποιοδήποτε μέρος επ’ αυτού, ή να επιβάλει τους νέους όρους, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της προσθήκης των τελών και των ποσών για τη χρήση. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές θα ενεργοποιούνται αμέσως με ειδοποίηση επ’ αυτών, η οποία μπορεί να δοθεί με οποιαδήποτε μέσα συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα, ή με ηλεκτρονικό ή συμβατικό ταχυδρομείο, ή με οποιαδήποτε άλλα μέσα. Οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδα από σας μετά από τέτοια ειδοποίηση θα κριθεί ότι γίνεται με αποδοχή όποιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει και να αφαιρεί τους τιμοκατάλογους-μενού των διάφορων εστιατορίων, τις προβεβλημένες καταχωρήσεις ή τα διαφημιστικά banners, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση αυτών, εφόσον αυτά δεν εναρμονίζονται στους κανόνες λειτουργίας του.

 Λοιπά

Αυτοί οι όροι της χρήσης αποτελούν ολοκληρωμένη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος και εκτοπίζουν όλες τις προηγούμενες γραπτές ή προφορικές συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά τέτοιο περιεχόμενο. Αυτοί οι όροι της χρήσης θα αναλυθούν σύμφωνα με τους νόμους του κράτους.

Χρήση Πιστωτικής Κάρτας

(Σε περίπτωση που το κατάστημα διαθέτει πληρωμή μέσω κάρτας κατευθείαν στους λογαριασμούς του εκάστοτε καταστήματος)

Αν χρησιμοποιεί : Ε Commerce

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμώνe-Commerce και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση . Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

11. Τρόποι Πληρωμής

Η ιστοσελίδα Δεν εμπλέκεται και δεν έχει καμία ανάμειξη σε καμία πληρωμή καταστήματος διαμέσω των παραγγελιών που γίνονται δια μέσω με οποιαδήποτε τηλεφωνικής σύνδεσης. (Τηλεφωνικές Παραγγελίες).

α. Με μετρητά (αντικαταβολή) * 

Κατά την παράδοση της παραγγελίας σας στον χώρο που έχετε διαλέξει, μπορείτε να πληρώσετε με τον πιο απλό και παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή με μετρητά στον υπάλληλο – διανομέα του εκάστοτε Καταστήματος.

Παραγγελία με Μετρητά

β. Με πιστωτική κάρτα *

Μπορείτε να διαλέξετε Πληρωμή μέσω κάρτας στο καταστήμα που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα για Online

Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα είναι απόλυτα ασφαλής, ενώ ταυτόχρονα η προσθήκη του ποσού στο πιστωτικό υπόλοιπο του χρήστη γίνεται άμεσα. Ο χρήστης που επιλέγει την πληρωμή με πιστωτική κάρτα οδηγείται σε ασφαλή διακομιστή του εκάστοτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που συνεργάζεται το κατάστημα. (Every Pay, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank ή Viva Payements). Στη συνέχεια, δίνει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας και σε περίπτωση που αυτή πάρει έγκριση, (μετά το απαιτούμενο χρόνο αναμονής του εκάστοτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος) ολοκληρώνεται η συναλλαγή του και ενημερώνεται το κατάστημα για την παραγγελία του

Ολοκλήρωση Παραγγελίας

 

Πολιτική Παράδοσης Προϊόντων

Σε περίπτωση έλλειψης προϊόντος ή αδυναμίας του ψητοπωλείου να εξυπηρετήσει την παραγγελία και συνεπώς στην αδυναμία ολοκλήρωσης της παραγγελίας, το ίδιο κατάστημα θα επικοινωνήσει μαζί σας για την διευθέτηση, αλλαγή ή διόρθωση της παραγγελίας σας.

Όροι σύμβασης

Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους ανωτέρω όρους και έχει την ευθύνη να ενημερώνει άμεσα το κείμενο το οποίο αναφέρεται στους όρους συναλλαγής όταν αποφασίζεται οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με τους όρους.